APPLICATION FOR THE POST OF ARMED RESERVE SUB-INSPECTOR OF POLICE (CAR/DAR)(MEN) - 2016

¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (DgïJ¸ïL, ¹JDgï/rJDgï) (¥ÀÄgÀĵÀ) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð - 2016

BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH / READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå : 44/£ÉêÀÄPÁw-2/2016-17
Rangewise selected candidates list has been Uploaded
News & Events
Rangewise selected candidates list
Bengaluru City Mangaluru City Mysuru City
Hubbli-Dharwad City CR-Bengaluru NR-Belagavi
WR-Mangaluru ER-Davanagere SR-Mysuru
Final Select List
Second Provisional Select List
Provisional Select List
Medical Examination Call letter has been uploaded for POST OF ARMED RESERVE SUB-INSPECTOR OF POLICE (CAR/DAR)(MEN) - 2016, (Download from My Applications) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.
Range/Commissionerate priority
Bengaluru City Central_Range Bengaluru Eastern_Range Davanagere
Hubli-Dharwad City Mangaluru City Mysuru City
Northern_Range Belagavi Southern_Range Mysuru Western_Range Mangaluru
SelectionList

Viva Voce Examination Call letter has been uploaded for POST OF DETECTIVE SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) - 2016-17, (Download from My Applications) and attend the Viva Voce Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Eligible_Candidates for Viva-Voce

The following candidates are hereby directed to present at 10.30 AM on 11.05.2017 at the office of ADGP, R&T, Carlton House, Palace Road, Bengaluru without fail.

Slno ApplicationNo Name
1 1113954 MAHANTAPPA KUMBAR
2 1110531 AMARESH H
3 1104205 SANJEEV MEGHANATH NAYAK
4 1110644 BASAVARAJ MABANUR
5 1104076 MANJUNATHA M
6 1106445 MADHU D S
7 1105603 SIDDESH M L
8 1107826 PRADEEPKUMAR C
9 1119275 MANJUNATHA S
10 1106971 RAJKUMAR
11 1106893 BHIMAPPA M RABAKAVI
12 1112916 IRANNA NANAJAGI
13 1105395 SHIVAKUMAR RAMACHANDRA BADNUR
14 1117723 SURENDRACHAR S
15 1110875 SIDDAPPA PATTIHAL
16 1116910 MANJUNATHA
17 1107147 MAHESH
18 1110263 SHANKARAPPA S
19 1108750 RAMESH
20 1102359 MANJUNATH BHAJANTRI
21 1103051 SHRISHAIL DUNDAPPA MURAGOD
22 1118205 PUTTASWAMY
23 1106465 INOOS GADDEKAR
24 1104300 ISHVAR BASAPPA VANNUR
FinalKeyAnswer
Provisional Key Answer A , B , C , D , E
WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 19/02/2017
Written Examination Call letter has been uploaded for ARMED RESERVE SUB-INSPECTOR OF POLICE (CAR/DAR)(MEN) - 2016, Download (from My Applications) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.
Written Examination has been fixed on 19.02.2017. Call letter will be uploaded Shortly.
ET-PST Schedule ground name has been changed from (Belagavi, DAR Ground , Belagavi ) to (KSRP,Parade Ground, 2nd Bn, Jambotti road,VTU Campus Post,Mache-590018 )and Re-Generate the call letter for 14.12.2016 to 17.12.2016 allotted Candidates.
The Scheduled ET-PST on 13/12/2016 of SI at Belagavi ground, 2nd Bn, KRSP, VTU Campus, Macche, Belagavi is to be prepone the schedule from 13/12/2016 to 12/12/2016
ET-PST Schedule ground name has been changed from (Belagavi, DAR Ground , Belagavi ) to (KSRP,Parade Ground, 2nd Bn, Jambotti road,VTU Campus Post,Mache-590018 )and Re-Generate the call letter for 09.12.2016 & 13.12.2016 Candidates Only
Dear Candidates, you can post your grievances / feedback on Twitter account at @rt_ksp.
ET / PST Call letter has been uploaded for ARMED RESERVE SUB-INSPECTOR OF POLICE (CAR/DAR)(MEN) - 2016, Download (from My Applications) and attend the ET / PST Call letter as per the schedule mentioned in Call Letter.
Due to continuous bank holidays many candidates have not been able to pay the application fee through bank challan and therefore there was lot of demand from the aspirants to extend the date for accepting the applications for the posts of PSI (Civil), RSI (CAR/DAR), Spl. RSI (KSRP) and PSI (Wireless). Hence, the Last date for generating online application has been extended from 13.10.2016 to 18.10.2016 and the last date for payment of fee has also been extended from 14.10.2016 to 19.10.2016. All the eligibility criteria remain the same.
Sl. NO / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå DESCRIPTION / «ªÀgÀ DATE / ¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION / D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ 19/09/2016
02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION / D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/10/2016
03 LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE / D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/10/2016
AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw
POST / ºÀÄzÉÝ CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð MINIMUM AGE / PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì MAXIMUM AGE / UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì DATE FOR AGE CONSIDERATION / ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
RSI(CAR/DAR) GM 21 YEARS / 21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 26 YEARS / 26 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 13/10/2016
KNOW YOUR AGE
BORN BETWEEN 13.10.1990 AND 13.10.1995 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01,2A,2B,3A & 3B 21 YEARS / 21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 28 YEARS / 28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
BORN BETWEEN 13.10.1988 AND 13.10.1995 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
FOR INSERVICE CANDIDATE
GM
35 YEARS / 35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
BORN BETWEEN 13.10.1981 AND 13.10.1995 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01,2A,2B,3A & 3B
40 YEARS / 40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
BORN BETWEEN 13.10.1976 AND 13.10.1995 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
In-service candidates must have put in 5 years minimum service as on 13/10/2016 as PC/HC/ASI in any wing of the Karnataka State Police for eligibility to apply.
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl. NO / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð PAYABLE FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B ` 250
02 SC , ST, CAT-01 ` 100
EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
RSI (CAR/DAR) Any degree from University recognised by UGC or EQUIVALENT
ENDURANCE TEST FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING,INSERVICE & EXSERVICEMEN )
POST ITEM QUALIFYING TIME / DISTANCE
RSI(CAR/DAR) 1600 Mtrs Run 6.30 Minutes, RSI(CAR/DAR)
Long Jump
Or
High Jump
3.80Mtrs (In 3 chance only)
Or
1.20Mtrs (In 3 chance only)
Shotput(7.26 Kg) 5.60 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD
ITEM QUALIFYING TIME / DISTANCE
For Candidate who
Qualified in ET
HEIGHT 168 Cms for Men
CHEST 86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
ENDURANCE TEST FOR INSERVICE , EXSERVICEMEN
POST ITEM QUALIFYING TIME / DISTANCE
RSI(CAR/DAR) 400 Mtrs Run 2 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
2.50 Mtrs (In 3 chance only)
Or
0.90 Mtrs (In 3 chance only)
Shotput ( 4 Kg) 3.75 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD
ITEM QUALIFYING TIME / DISTANCE
For Candidate who
Qualified in ET
HEIGHT 168 Cms for men & No Height for Exservicemen
CHEST (For Men Only) 86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
HK Notification / ºÉZïPÉ C¢ü¸ÀÆZÀ£É
Hyderabad-Karnataka Notification Hk Certificate Format
HYDERABAD-KARNATAKA / ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ
01 Under Article 371(J) of Constitution of India Districts covered  /
¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ CrAiÀÄ PÀ®A 371(eÉ)gÀ CrAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ f¯ÉèUÀ¼ÀÄ
  1.Bellary 2. Bidar 3. kalaburagi 4. Koppal 5. Raichur and 6.Yadgir /
1.§¼Áîj 2. ©ÃzÀgï 3.PÀ®§ÄgÀV, 4. PÉÆ¥Àà¼ï 5. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 6. AiÀiÁzïVj
02 The following may be the basis to issue the Eligibility Certificate to prove the Claim an Individual as a Local Person /
M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛ JAzÀÄ ªÀiÁrzÀ PÉèêÀÄ£ÀÄß gÀÄdĪÁvÀÄ ¥Àr¸À®Ä CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä F ªÀÄÄA¢£À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉƼÀÀÄzÀÄ.
  Birth Certificate / d£À£À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ (or) Residence Certificate / ªÁ¸À¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ, CxÀªÁ (or)
  Study Certificate / ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ (or) Marriage Certificate / «ªÁºÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ (or)
  Certificate of Home town(or Place) / ¸ÀéUÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ (or) Warsa Certificate / ªÁgÀ¸À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ (or)
Post NON-HK Region Reserved Posts HK Region Reserved Posts
Direct Ex-servicemen In-service Direct
MEN MEN MEN MEN TOTAL
RSI(CAR/DAR) 78 02 07 03 90

Note :

  • Payment should be made in State Bank of Mysore (SBM) / State Bank of Hyderabad (SBH) only.
  • Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank.
  • If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
  • Written Examination will be held on same day at all Centre for the Candidates who Qualifies in Endurance Test & Physical Standard Test.

n¥Ààt :

  • CfðAiÀÄ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀÄ (J¸ï©JA) / ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ºÉÊzÀgÁ¨Ázï (J¸ï©ºÉZï) £À°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ï£ÀÄß ¸ÀÈf¹ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï£À°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ºÀÄzÉÝUÉ ¸À°è¹zÀÝ°è , MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  • ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è CºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß J¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À°è KPÁ®zÀ°èAiÉÄà £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

© 2016 Karnataka State Police. All Rights Reserved